C++ Engineer, Sweden

on 11/07/2018 Aktualne oferty pracy with 0 comments

Esential informations about the job:

 Automotive sector

c/c++ embedded, med GIT, Jenkins, Linux, etc is interesting

 Science sector (science research)

c/c++ embedded, with GIT, Jenkins, Linux, etc is interesting

Also Java

 – Ready to relocate to Scandinavia for a minimum of 6 months

– Projects for a minimum of 12 months

– Contracts renewed for subsequent periods of 3-6 months

– Excellent C++ coding skills

– Experience with databases (SQL Server, MS Access)

– Strong ability to design effective solutions and influence design decisions

– Excellent debugging and analytical skills

– Strong knowledge of Agile Development Methodologies, including SCRUM and Test Driven Development

– Excellent English communication skills, both written and verbal

– Previous experience as an architect will be a plus

– Support for relocation

 Please send to your  CV to m.pietrzak@interpartners.pl

Zainteresowane osoby z powyższymi kwalifikacjami uprzejmie proszę o przesłanie swojego CV na adres cv@interpartners.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Prosimy o dopisanie do każdej aplikacji  klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez InterPartners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez InterPartners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez InterPartners Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”), informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest InterPartners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Zdobnicza  2, 02 439 Warszawa, email: daneosobowe@interpartners.pl,  tel.: 48 691 887 087, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr KRS [], (dalej „ADO”).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ADO mogą Państwo skontaktować się z ADO pod adresem daneosobowe@interpartners.pl.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w uzasadnionym interesie ADO i wyłącznie w celu oraz w zakresie, dla którego zostały zebrane.

Odbiorcy danych osobowych

ADO może przekazywać dane osobowe podmiotom zainteresowanym kandydatami do pracy lub świadczenia usług, będącym klientami ADO oraz swoim podwykonawcom/usługodawcom.

Okres przechowywania danych osobowych

ADO przetwarza Państwa dane osobowe w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres niezbędny do jej zakończenia. Jeśli wyrażą Państwo również zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych ADO lub prowadzenie działań marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres ich aktualności i przydatności dla ADO, nie dłużej niż do czasu wycofania zgody.

Dostęp do danych osobowych

Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania ich kopii, sprostowania tych danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę) do innego administratora danych.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych wysyłając taką informację na adres daneosobowe@nterpartners.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego ADO dokonał na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jest jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym oraz do otrzymywania pełnej informacji na temat ofert i działalności InterPartners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.